TwitterFacebook
Mācību centrs LAIPA
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde, reģ.Nr.3360802287
FacebookTwitter

Personas datu apstrādes noteikumi

Informācija par personas datu apstrādi

Šī personas datu apstrādes dokumenta (informatīvā paziņojuma) mērķis ir sniegt fiziskai personai – mācību centra SIA mcLAIPA vietnes www.mclaipa.lv apmeklētājam - vispārīgu informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī turpmāk apstrādājot klienta personas datus.

Dokumentā izmantotā terminoloģija:

 • Vietne – mācību centra SIA mcLAIPA vietne www.mclaipa.lv, jebkura vietnes sadaļa;
 • Pārzinis - ir mācību centrs SIA mcLAIPA;
 • Personas dati – jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu; identificējama fiziska persona ir tāda persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, pamatojoties uz identifikatoru. Piemēram, identifikators var būt identificējamās personas vārds, uzvārds, identifikācijas numurs, identifikators informācijas sistēmās vai viens vai vairāki minētajai fiziskajai personai raksturīgi fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktori;
 • Datu subjekts – dzīva fiziska persona, kuras Personas datus apstrādā Pārzinis noteikta mērķa sasniegšanai; konkrētā dokumenta kontekstā Datu subjekts ir Vietnes apmeklētājs;
 • Personas datu apstrāde - ir jebkādas darbības ar Datu subjekta Personas datiem, ieskaitot, bet ne tikai, datu ievākšanu, datu glabāšanu, datu pārsūtīšanu, datu modificēšanu, datu izmantošanu un datu dzēšanu.

Vispārīga informācija

 • Personas datu aizsardzības speciālists – Pārziņa norīkotā personas datu apstrādes speciālista kontaktinformācija: e-pasts das@mclaipa.lv, tālrunis - +371 29235250;
 • Datu apstrādes veicēji - Personas datu apstrādi Pārziņa datu apstrādes (nolūku) sasniegšanai veic:
 • Pārziņa darbinieki, saskaņā ar viņu amata pienākumiem, kas izriet no darbinieku darba tiesiskajām vai dienesta attiecībām ar Pārzini;
 • ārpakalpojuma sniedzēji, kurus ar Pārzini saista līgumiskās attiecības, kas nosaka personas datu aizsardzības kārtību – tā paredz, ka Datu subjekta Personas dati var tikt apstrādāti tikai saskaņā ar Pārziņa sniegtajiem norādījumiem un nedrīkst tikt izmantoti citiem mērķiem;
 • Datu apstrādes vieta (reģions) un veids - Pārzinis Personas datu apstrādi veic Eiropas Savienībā, un tipiskās situācijās nenodod tos ārpus Eiropas Savienības, kā arī Pārzinis neveic automatizētu Personas datu apstrādi – Personu datus lēmuma pieņemšanas procesā vienmēr apstrādā cilvēks. Situācijās, kurās personas dati varētu tikt nodoti uz valsti, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valsts, Datu subjekti tiks īpaši brīdināti.

Piezīme! Mācību centra SIA mcLAIPA Vietnes apmeklētājiem jāņem vērā, ka Vietne ir izveidota, lai popularizētu konkrēto mācību centru, tā sniegtos pakalpojumus un pakalpojumu sniedzējus. Visa informācija, kas tiek iegūta no Vietnes ir aizsargāta ar Mācību centra SIA mcLAIPA autortiesībām un jebkuras pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz konkrēto avotu Vietnē ir obligāta.

 1. Datu apstrādes nolūki

1.1.      Ar Vietnes apmeklēšanu (atvēršanu) saistītais Personas datu apstrādes nolūks un Personas datu apstrādes tiesiskā pamatojuma apraksts:

Process: Pārzinis veic Personu datu apstrādi, lai nodrošinātu Vietnes darbību, tajā skaitā, ievāc un saglabā tehnisko informāciju par pieslēgumu (piemēram, pieslēguma IP adrese, pieslēguma datums un laiks);

Nolūks un Tiesiskais pamatojums: Pārziņa leģitīmā interese (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) uzturēt Vietni, informēt sabiedrību par Pārziņa darbībai svarīgām norisēm un sadarbības iespējām, kā arī nodrošināt Vietnes drošību – atklāt, izvērtēt, konstatēt un novērst tehniskas problēmas vai trešo personu prettiesisku rīcību.

Piezīme! Ņemot vērā faktu, ka Vietni var apmeklēt ikviens indivīds (tajā skaitā, bērns vai persona ar ierobežotu rīcībspēju), kā arī ikviena indivīda rīcība var radīt kaitējumu Pārziņa interesēm, Pārzinis nepārbauda konkrētā Vietnes apmeklētāja vecumu, bet saglabā tehnisko informāciju par pieslēgumu un notikumiem, saistībā ar konkrēto pieslēgumu. Glabāšanas ilgums nepārsniedz 10 gadus, jo prasījuma tiesības, kuras Pārzinim veidojas, var būt dažādās, tādējādi Pārzinis piemēro ilgāko normatīvajos aktos noteikto noilguma termiņu. Par prettiesisku bērna vai ierobežotas rīcībspējas personu veikto nodarījumu atbild bērna vecāki vai attiecīgie, likumā noteiktajā kārtībā ieceltie, pārstāvji, bet bērniem, kuriem ir vismaz 14 gadu, administratīvā un krimināltiesiskā atbildība iestājas patstāvīgi.

1.2.      Ar Pārziņa juridisko pienākumu izpildi saistītais Personas datu apstrādes nolūks un Personas datu apstrādes tiesiskā pamatojuma apraksts:

Process: Pārzinis veic Personas datu apstrādi, apkopo un nodod tos (personas datus) valsts pārvaldes iestādēm vai tiesai pēc oficiāla pieprasījuma saņemšanas vai likumā noteiktajās situācijās un kārtībā, neatkarīgi no tā, kāds ir bijis datu apstrādes sākotnējais nolūks;

Nolūks un Tiesiskais pamatojums: Pārziņa likumā noteikto pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts) – izpildīt likumīgus valsts pārvaldes iestāžu vai tiesas pieprasījumus un normatīvo aktu prasības;

Piezīme! Šis ir sekundārs datu apstrādes nolūks: apstrādājot Personas datus citam nolūkam un izpildoties kritērijiem – esot pieprasījumam no kādas valsts oficiālās iestādes/amatpersonas, vai noteiktām normatīvo aktu prasībām, datu apstrāde tiks veikta bez papildus paziņojumiem Datu subjektam.

1.3.      Ar dažādu Vietnē izvietotu piedāvājumu pieņemšanu saistītu Personas datu apstrādes nolūks un Personas datu apstrādes tiesiskā pamatojuma apraksts:

Process: Vietnē var būt izvietota informācija par dažādiem piedāvājumiem, kuru izmantošanai no Vietnes apmeklētāja kā Datu subjekta tiktu pieprasīta personas datu nodošanu Pārzinim. Ja Datu subjekts savus personas datus Pārzinim nenodotu, konkrēto piedāvājumu izmantošana nebūtu faktiski vai tiesiski iespējama. Tipiskās situācijas piemēri (ietverot arī Personas datu apstrādes nolūku un tiesisko pamatojumu) Personas datu apstrādei šādos gadījumos ir:

1.3.1.     Datu sniegšana nolūkā veikt vai saņemt pakalpojumu vai veikt piegādesšādā gadījumā Datu subjekts kā Pārziņa klients vai piegādātājs (vai Pārziņa klienta vai piegādātāja kontaktpersona, saistībā ar Datu subjekta amata vai citiem profesionāliem pienākumiem) nodod savus Personas datus, lai iegūtu no Pārziņa informāciju, saņemtu pakalpojumu, iesniegtu sūdzību par jau veiktu pasūtījumu, sazinātos par ar saņemtu pakalpojumu izmantošanu saistītiem jautājumiem, u.tml. situācijās. Nododot datus šiem nolūkiem, ir jāievēro sekojoši kritēriji:

 • Datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir līguma saistību izpilde vai datu subjekta vēlme šādu līgumu (piemēram, apmācību pakalpojuma saņemšanas līgumu u.tml.) noslēgt (tajā skaitā, iestāties faktiskās līgumiskās attiecības, kurās Puses vienojušās par darījuma būtiskajām sastāvdaļām, proti, kursu, tā cenu un norises vietu un laiku), kā arī Pārziņa leģitīmā interese nodarboties ar uzņēmējdarbību, rīkojoties atbilstoši situācijai:
 • situācijās, kurās Datu subjekts ir fiziska persona (piemēram, par saviem līdzekļiem vēlas saņemt konkrētu apmācību pakalpojumu), Personas datu apstrāde tiek veikta Pārziņa un Datu subjekta leģitīmo interešu nodrošināšanai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) un tiesiska darījuma noslēgšanai un izpildei (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunkts);
 • situācijās, kurās Datu subjekts ir juridiskās personas pārstāvis, Personas datu apstrāde tiek veikta pārziņa un Datu subjekta pārstāvētā uzņēmuma leģitīmo interešu nodrošināšanai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts), proti, lai tiktu noslēgts tiesisks darījums;
 • situācijās, kurās Datu subjekts ir juridiskās personas kontaktpersona, Personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Pārziņa pienākumu, izpildīt līgumu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunkts), un uz datu subjekta un tā darba devēja vai pasūtītāja savstarpējām līgumiskām attiecībām, piemēram, darba līgums, autoratlīdzības līgums, uzņēmuma līgums, kas noslēgts ar konkrēto juridisko personu.

Lai sasniegtu šo datu apstrādes nolūku, no Datu subjekta tipiski ir nepieciešami šādi personas dati:

 • personas (pasūtītāja) vārds, uzvārds, kontaktinformācija (tālruņa Nr. un epasts) – šie dati tiks izmantoti komunicējot ar konkrēto personu, saistībā ar attiecīgo pakalpojumu sniegšanu, piemēram, būtiskām niansēm konkrētā kursa organizēšanā, norises vietas, laika u.c. izmaiņām, u.tml.;
 • personas kods, bankas konts un adrese – nepieciešami korekta, grāmatvedības prasībām atbilstoša rēķina izrakstīšanai, it īpaši tad, ja fiziskā persona ir ar nodokļu maksātāja statusu;
 • ja Datu subjekts ir juridiskās personas pārstāvis vai kontaktpersona, tad papildus nepieciešama informācija par juridisko personu, nosaukumu, reģistrācijas numuru, PVN maksātāja reģistrācijas numuru, bankas kontu un adresi;

Datu subjektam ir jāņem vērā, ka

 • Ikvienā datu sniegšanas gadījumā, Datu subjekta pienākums ir sniegt tikai derīgus un patiesus personas datus un tikai tādus datus, kas ir atbilstoši un nepieciešami datu apstrādes mērķu izpildei, atbilstoši iepriekš norādītajām lauku vērtībām;
 • Gadījumā, ja sadarbības laikā vai saprātīgā laika periodā pēc tam attiecīgie Datu subjekta dati mainās, Datu subjektam ir pienākums informēt Pārzini par attiecīgo datu kategoriju izmaiņām;
 • Veicot datu apstrādi iepriekšminētajam nolūkam, Pārzinim rodas leģitīmā interese (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) nodrošināt pierādījumus iespējamā tiesas vai ārpustiesas procesa gadījumā, kā arī likumos noteiktajos pienākumos glabāt darījumu apliecinošus dokumentus un informāciju noteiktu laika periodu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts). Tipiskā gadījumā datu glabāšanas ilgums nepārsniedz 10 (desmit) gadus. Pārzinis iespēju robežās apņemas iznīcināt tās datu kategorijas, kuras turpināt apstrādāt nav nepieciešams.

1.3.2.     Datu nodošana nolūkā uzdot jautājumu, izteikt ierosinājumu, u.c. gadījumos, izmantojot Vietnes kontaktu sadaļā esošo saziņas formu. Nododot datus šiem nolūkiem, ir jāievēro sekojoši kritēriji:

 • Datu apstrādes tiesiskais pamats ir pārziņa leģitīmā interese (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) uzzināt vietnes apmeklētāju (Datu subjektu) viedokli, lai tādējādi spētu labāk datu subjektu vēlmēm pielāgot pārziņa Vietni, tajā atrodamos piedāvājumus, komunikāciju u.tml.;
 • Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai Pārzinis spētu sagatavot datu subjektam pamatotu atbildi, kā arī, lai datu subjektam būtu iespējams realizēt savas datu subjekta tiesības, piemēram, iegūt informāciju no pārziņa atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 15. pantam); citiem nolūkiem datu subjekta sniegtā kontaktinformācija netiks izmantota.

Piezīme! Ņemot vērā iepriekšminētos apsvērumus, gan Pārziņa, gan Datu subjekta kopīgā interese ir, lai sniegtā informācija būtu patiesa un korekta. Vispārīgā gadījumā Pārzinis atbildi uz Datu subjekta jautājumu sniegs ne vēlāk, kā viena mēneša laikā.

 Datu subjekta tiesības - saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, datu subjektam ir vairākas tiesības, kuru īstenošanai Datu subjektam jāiesniedz Pārzinim rakstveida iesniegums, tomēr Pārzinis vēlas norādīt, ka konkrētās datu apstrādes specifikas dēļ, ne visas Datu subjekta tiesības ir tiesiski vai faktiski realizējamas; vienlaicīgi Pārzinis nevar ierobežot Datu subjekta tiesības pieprasīt konkrētu savu tiesību realizāciju, tādēļ turpinājumā ir uzskaitītas visas Datu subjekta tiesības:

2.1.      Piekļuve personas datiem - tiesības prasīt apstiprinājumu no Pārziņa, vai tiek veikta konkrētā Datu subjekta Personas datu apstrāde, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi tiem Personas datiem, kurus Pārzinis par konkrēto Datu subjektu apstrādā;

2.2.      Personas datu labošana - tiesības prasīt Pārzinim veikt attiecīgu Personas datu labošanu, ja Datu subjektam ir pamats uzskatīt, ka apstrādātie Personas dati ir nepareizi vai nepilnīgi;

2.3.      Piekrišanas atsaukšana – tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu Personas datu apstrādei, gadījumos, kad tiesiskais pamatojums Pārzinim veikt attiecīgo Datu subjekta Personas datu apstrādi ir bijis Datu subjekta piekrišana. Jāņem vērā! Piekrišanas atsaukums neietekmē Personas datu apstrādi, kas veikta pirms piekrišanas atsaukuma. Tāpat Datu subjektam jāņem vērā, ka Personas datu apstrāde pirms Datu subjekta piekrišanas atsaukuma, var būt radījusi tiesības veikt Personas datu apstrādi Pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses nodrošināšanai, vai, radījusi pienākumu, turpināt apstrādāt Datu subjekta Personas datus, un izpildīt likumā noteiktos pienākumus;

2.4.      Iebilšana pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm – tiesības iebilst pret Personas datu apstrādi, kurus Pārzinis apstrādā, pamatojoties uz Pārziņa likumīgajām interesēm. Datu subjektam jāņem vērā, ka Pārzinis turpinās apstrādāt attiecīgos Personas datus, arī tad, Datu subjekta iebildumu pret Personas datu apstrādi, tad, ja attiecīgajā situācijā Pārzinim būs pārliecinoši motivēti iemesli turpināt konkrētā Datu subjekta Personas datu apstrādi;

2.5.      Datu dzēšana – tiesības prasīt Pārzinim veikt attiecīgo apstrādāto Personas datu dzēšanu. Personas datu dzēšana netiks realizēta gadījumos, kad likums pieprasa Pārzinim datus saglabāt, kā arī pārliecinošu likumisko interešu nodrošināšanas gadījumos, piemēram, pierādījumu bāzes nodrošināšana tiesas vai ārpustiesas procesā;

2.6.      Apstrādes ierobežošana – tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi;

2.7.      Datu pārnesamība – tiesības saņemt vai nodot savus Personas datus tālāk citam datu Pārzinim (realizēt t.s., “datu pārnesamību”). Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko Datu subjekts pats ir sniedzis Pārzinim, pamatojoties uz Datu subjekta piekrišanu vai līgumu, kā arī gadījumos, ja Personas datu apstrāde veikta ar automatizētiem līdzekļiem.

 1. Tiesības iesnieg sūdzību vai prasījumu

 3.1.                    Datu subjektam ir tiesības situācijās, kurās tā tiesības vai intereses ir reāli vai šķietami aizskartas, vērsties ar sūdzību uzraudzības iestādē, pēc savas izvēles. Tā kā Pārzinis darbojas Latvijas Republikas teritorijā, vadošā uzraudzības iestādes jebkurā gadījumā būs Latvijas Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv).

3.2.                    Datu subjektam ir arī patstāvīgas prasījuma tiesības vērsties vispārējās nozīmes tiesā, ievērojot Civilprocesu reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

 1. Pārziņa rīcība ar personas datiem

4.1.                    Pārzinis, ievācot personas datus, rīkojas kā krietns un gādīgs saimnieks, un datus apstrādā tikai konkrēto nolūku sasniegšanas vajadzībām, nenodot datus neviena citai personai, izņemot, ja pastāv tāda likumība vai līgumiska situācija, kura ir iespējama nodarbojoties ar uzņēmējdarbību un kura ir attiecīgajā laika momentā vispārpieņemta uzņēmējdarbības vešanas prakse.

4.2.                    Pārzinis, regulāri izvērtē savus ievāktos un glabātos, kā arī iegūtos un nodotos personas datus un, pārliecinās, ka datu kategorijas un datu glabāšanas notiek saskaņā ar nepieciešamību sasniegt attiecīgos nolūkus.

4.3.                    Pārzinis ir uz sadarbību ar Datu subjektu vērsts un, saņemot no Datu subjekta, pamatotus iebildumus, priekšlikumus vai cita veida informāciju, veiks attiecīgas korekcijas veiktajā Personas datu apstrādē, kā arī saistošajā dokumentācijā un attiecīgajās izvēlnēs Vietnē.

 1. Sīkdatnes

5.1. Kas ir sīkdatnes un priekš kam tās vajag:

Sīkdatnes (angl. Cookies) ir maza apjoma datnes, kas, izmantojot interneta Vietni, tiek lejupielādētas un saglabātas lietotāja ierīcē brīdī, kad tiek lejupielādēts konkrētās Vietnes saturs. Mūsdienās, modernās vietnes bez sīkdatnēm korekti un funkcionāli nav izmantojamas. Tomēr Jums ir tiesības jebkurā brīdī, pamatojoties uz sava pārlūka ražotāja norādījumiem, veikt pilnīgu sīkdatņu bloķēšanu. Apkopojums par sīkdatņu bloķēšanu dažādos pārlūkos ir pieejams šeit (uzmanību, Jūs tiksiet pārvirzīts!).

5.2. Sīkdatņu veidi:

 • Funkcionālās sīkdatnes - funkcionāli un tehniski nepieciešamas sīkdatnes, bez kurām nebūtu iespējama pilnvērtīga tīmekļa vietnes darbība. Tīmekļa vietnēm nav savas atmiņas, un tās neuztur sesijas statusus, t.i., ja lietotājs pārlūko dažādas tīmekļa vietnes sadaļas, lietotājs netiek atpazīts kā viens un tas pats lietotājs; sīkdatnes ļauj tīmekļa vietnei atpazīt lietotāju. Galvenā sīkdatņu funkcija ir ļaut tīmekļa serverim saņemt informāciju par lietotāja sesiju, ģeogrāfisko atrašanās vietu, lietojamo valodu, valūtu u.tml., un nodrošināt pilnvērtīgu tīmekļa vietnes darbību;
 • Analītiskās/mārketinga sīkdatnes - nepieciešamas, lai palīdzētu analizēt tīmekļa vietnes izmantošanu, piemēram, lai izprastu apmeklētāju darbības interneta vietnē. Analītiskajās sīkdatnēs iegūtā informācija tiek apkopota, uzkrāta un analizēta, izmantojot vietnes apmeklētāju rīcības analīzes pakalpojumu, ko nodrošina Google Analytics rīks. Analītisko sīkdatņu izmantošana analīzes veikšanai ir pārziņa leģitīmā interese, lai informācijas sabiedrības apstākļos spētu pastāvēt, attīstīties un veikt saimniecisko darbību. Vienlaicīgi, ikvienam tīmekļa vietnes apmeklētājam ir tiesības atteikties no analītisko sīkdatņu izmantošna, kas nozīmē, ka attiecīgās sesijas ietvaros tiks uzstādītas tikai funkcinālās sīkdatnes, bez kuru esamības nav iespējama tīmekļa vietnes darbība.

 5.4.  Vietnē ir iespējamas šādas sīkdatnes:

Sīkdatnes

nosaukums

Sīkdatnes apraksts un fukncionālā nozīme

Sīkdatnes dzīvildze

Tiesiskais

pamatojums

PHPSESSIDNodrošina sesijas viennozīmīgumu un integritāti, ir funkcionāli nepieciešamaKonkrētās sesijas laiksPārziņa leģitīmā interese
cookieControlNodrošina sīkdatņu izvēles lauka darbību, ir funkcionāli nepieciešama24 stundasPārziņa leģitīmā interese
cookieControlPrefsNodrošina konkrētā lietotāja sīkdatņu izvēlēs darbību, ir funkcionāli nepieciešama1 gadsPārziņa leģitīmā interese
_gat_gtag_UA_*Analītikai/mārketingam nepieciešama sīkdatne; nodrošina konkrētā pārlūka atsekošanas iespēju, proti, ka sesija tiek veikta no konkrētā pārlūka; informācija tiek nodota Google korporācijai1 minūte; pēc tam pārjaunojasDatu subjekta piekrišana
_gaAnalītiskā/mārketingam nepieciešamā sīkdatne, nodrošina informāciju par to, kad konkrētā sesija ir sākusies un kad beigusies; informācija tiek nodota Google korporācijai2 gadiDatu subjekta piekrišana
_gidAnalītiskā/mārketingam nepieciešamā sīkdatne, nodrošina informāciju par to, kad konkrētā sesija ir sākusies un kad beigusies; informācija tiek nodota Google korporācijai24 stundasDatu subjekta piekrišana

  5.5.  Sīkdatņu izdzēšana. Sīkdatnes, kuras ir saglabātas uz Jūsu iekārtas, izdzēst ir iespējams ar Jūsu aktīvu rīcību! Pārzinim nav iespēju iejaukties Jūsu ierīces darbībā un veikt attiecīgu sīkdatņu dzēšanu! Lai izdzēstu sīkdatnes konkrētajā pārlūkā, Jums ir jārīkojas atbilstoši pārlūka autora/uzturētāja norādījumiem par sīkdatņu dzēšanu. Apkopojums par sīkdatņu dzēšanu dažādiem pārlūkiem ir pieejams šajā saitē (NB! Jūs tiksiet pārvirzīts uz citu resursu!).

 

 1. Nobeiguma noteikumi

6.1.      Ja Datu subjektam ir jebkādi jautājumi par savu Personas datu apstrādi, lūgums sazināties ar Pārzini, izmantojot iepriekš norādītos Pārziņa kontaktus.

6.2.     Pārziņa informatīvais paziņojums pēc nepieciešamības var tikt mainīts. Aktuālā informatīvā paziņojuma versija ir publicēta interneta vietnē.

 

Pēdējās izmaiņas 2020. gada 1.martā

 

Piezīme! Konstatējot, ka Vietne pilnībā vai daļēji nedarbojas, darbojas nekorekti, pieprasa veikt netipiskas darbības (piemēram, bet ne tikai, veikt programmu vai to daļu uzstādīšanu apmeklētāja datorā), aicinām nekavējoties sazināties ar Pārzini!